PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do :

 

  1.  Świadczeń zdrowotnych , które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy   medycznej.
  2.  Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.
  3.  Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń    zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
  4.  Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z Nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  5.  Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
  6.  Poszanowania intymności i godności.
  7.  Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.
  8.  Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza jeżeli orzeczenie lub opinia ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
  9. Opieki duszpasterskiej.
  10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

 

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

www.rpp.gov.pl

adres do korespondencji e-mail : kancelaria@rpp.gov.pl

infolinia  -   800 190 590

czynna w dniach pon. – pt.  w godzinach  8.00  -  20.00

 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają

 z ustawy z dn. 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77